Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

FAQ

Hvad er en skolebestyrelse?

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen.

I hver kommune har man udarbejdet en styrelsesvedtægt for folkeskolen.

Det er blandt andet kommunalbestyrelsen, der fastlægger de økonomiske rammer for hver skole. Det er også kommunalbestyrelsen, der fastlægger skolestrukturen, herunder bl.a. antallet af skoler og skolefritidsordninger i kommunen og skoledistrikternes størrelse.

Det er skolebestyrelsens opgave er at sikre, at skolen lever op til de mål, kommunalbestyrelsen har sat.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Disse møder er lukkede for andre end bestyrelsens medlemmer.

Skolebestyrelsens arbejdsopgaver/kompetencer kan sammenfattes i fire overskrifter:

 

1: Tilsyn med hele skolens virksomhed, dog undtaget personale- og elevsager

2: Påvirkning af skolen gennem udformning af principper for alle vigtige dele af skolens virksomhed og ved at stille spørgsmål – og udnytte udtaleretten i kommunen

3: Beslutningskompetence vedr. skolens udviklingsplan, budget, ordensregler og værdiregelsæt

4: Udtaleret, udtalepligt, forslag og indstillinger

 

Hvad fører skolebestyrelsen tilsyn med?

Skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse vedrører hele skolens virksomhed, herunder også SFO.

Skolebestyrelsen skal eksempelvis føre tilsyn med:

Skolens undervisning

Skolens arbejde for elevernes sociale udvikling

Skolens fysiske rammer

Medarbejdernes og elevernes trivsel

Skolens pædagogiske udvikling

Trafiksikkerhed på skolevejen

Skolefritidsordning (SFO)

 

Tilsynet omfatter i princippet alt, dog ikke personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Skolebestyrelsen kan ikke omgøre beslutninger, der er truffet af skolelederen. Den kan heller ikke pålægge skolens leder at træffe en bestemt beslutning.

Men skolebestyrelsen kan tage alle spørgsmål af betydning for skolens virksomhed op til drøftelse med skolens leder, også selvom afgørelsen af disse spørgsmål henhører under skolelederens kompetence.

Tilsynsbeføjelsen indebærer også en ret for skolebestyrelsen til at overvære undervisningen efter nærmere aftale med skolens leder.

 

Hvad er principper?

Principper er skolebestyrelsens vigtigste værktøj.

Ved et princip forstås en grundsætning, som skolens ansatte bevidst følger. Et princip udtrykker grundlæggende holdninger, værdier og kvaliteter. Et princip er retningsgivende for en central del af skolens virksomhed.

Skolebestyrelsens principper formuleres med udgangspunkt i folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og rammer.

 

Hvem er medlem af skolebestyrelsen?

I skolebestyrelsen på Hjørring Sydøstskole sidder syv forældrerepræsentanter, to elevrådsrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Desuden deltager skoledistriktslederen og en repræsentant fra skolens øvrige ledelse ved hvert møde, dog uden stemmeret.

Man kan komme med i skolebestyrelsen ved at stille op til valget. Der afholdes valg hvert fjerde år.